fbpx

regulamin dance academy

Regulamin Studio Tańca DANCE ACADEMY, obowiązujący od 1 lipca 2018 r. na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Studio.

§ I DEFINICJE

1. STDA – Studio Tańca DANCE ACADEMY.
2. Cennik – spis oferowanych zajęć tanecznych wraz z aktualnymi opłatami za nie, obowiązujący w STDA, dostępny w siedzibie STDA oraz na stronie internetowej www.taniec-bydgoszcz.pl.
2. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne oraz pozostałe w zakresie rekreacji ruchowej w STDA.
3. Uczestnik – osoba, która bierze udział w którychkolwiek z zajęć, opłaconych i prowadzonych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
4. Sala taneczna – miejsce, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez STDA.
5. Recepcja – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania uczestników zajęć oraz załatwiania formalności związanych z zajęciami tanecznymi w danej lokalizacji STDA.
6. Oferta – aktualnie dostępna i obowiązująca, w siedzibie STDA oraz na stronie internetowej www.taniec-bydgoszcz.pl w zakładce „Grafik”.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w STDA.

§ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu STDA oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. W przypadku niepełnoletnich uczestników którychkolwiek z zajęć, Regulamin obowiązuje również ich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z § III pkt 1 Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. Wyjątek stanowią zajęcia dla najmłodszych.
4. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
5. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste i nieniszczące parkietu. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

§ III UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez STDA mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia za dany miesiąc, w wysokości określonej w aktualnym Cenniku dostępnym w siedzibie STDA oraz na stronie www.taniec-bydgoszcz.pl.
2. Osoby zainteresowane uczęszczaniem na zajęcia prowadzone przez STDA mogą zapisywać się: osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach: www.taniec-bydgoszcz.pl.
3. Zapisanie się na zajęcia stanowi wstępną formę rezerwacji miejsca. Dopiero wniesienie stosownej opłaty wpisowej za zajęcia oraz wypełnienie formularza z danymi uczestnika zajęć (ankiety) równoznaczne jest z przypisaniem do określonej grupy. STDA zastrzega sobie prawo do uruchomienia grupy po zebraniu odpowiedniej ilości osób, nawet jeśli ustalono inny termin na rozpoczęcie zajęć. O rozpoczęciu zajęć STDA zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem – telefonicznie bądź sms.
4. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona, po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie.
5. Na Sali Tanecznej podczas zajęć, mogą przebywać jedynie osoby znajdujące się na Liście Uczestników zajęć oraz Instruktorzy STDA.
6. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Kontynuacja zajęć możliwa jest po uregulowaniu wszelkich zaległości. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora ale nie uczestniczą w zajęciach.
7. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Sale Taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
8. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, należy o tym fakcie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia lub obsługę STDA.
9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

§ IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć STDA.
2. STDA ma prawo do  odwołania zajęć, zmiany Instruktora i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje Uczestników zajęć poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.taniec-bydgoszcz.pl, telefonicznie, lub sms-owo.
3. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a osoby, które za nią zapłaciły, ale nie dostały się do niej, mogą przekazać wpłaconą kwotę na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot płatności.
4. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu STDA ma prawo rozwiązać grupę. STDA ma także prawo zawiesić zajęcia z powodu braku instruktora (przyczyny niezależne od STDA).W takim przypadku STDA zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.
5. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora STDA ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
6. W sytuacjach losowych STDA ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez STDA zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
7. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.
8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa STDA.

§ V BEZPIECZEŃSTWO

1. STDA nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
2. Zapisując się na zajęcia w STDA uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, STDA nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
3. Pracownicy STDA sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
4. W przypadku ewentualnej kradzieży mienia należącego do Uczestnika zajęć, powinien on lub jego opiekun prawny poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
5. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego opiekun prawny. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
6. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Osoby przebywające na terenie STDA zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. obowiązujących w danym obiekcie, w którym odbywają się zajęcia oraz zachowania czystości, poszanowania mienia STDA i innych uczestników zajęć.
8. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
9. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w STDA.
10. Na terenie STDA obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.
11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren STDA.
12. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo nie wpuszczać na salę osób spóźniających się.

§ VI PŁATNOŚCI

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym w Recepcji oraz na stronie www.taniec-bydgoszcz.pl.
2. Opłaty w STDA wnoszone są w następujących formach:
– za zajęcia regularne wpłat można dokonywać w Recepcji w formie gotówkowej, kartą płatniczą bądź przelewem na konto,
– za wejścia jednorazowe wpłat można dokonywać w Recepcji w formie gotówkowej lub kartą płatniczą,
– za zajęcia indywidualne opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej.
3. STDA jest podmiotowo zwolnione z VAT, nie wystawia więc faktur VAT. Na prośbę kursanta STDA może wystawić fakturę bez VAT. Wystawiana jest jedynie w miesiącu dokonania opłaty. Osoba zainteresowana powinna wysłać maila na adres tancor@poczta.fm, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP i REGON, jeśli jest ona na firmę) oraz jakich zajęć dotyczy. Faktura jest wysyłana mailem zwrotnym. Jeśli uczestnik życzy sobie odebrać fakturę osobiście, powinien umieścić w mailu informację, że odbierze ją w siedzibie STDA.
4. STDA prowadzi następujące rodzaje zajęć:
a) Zajęcia regularne – prowadzone od września do końca czerwca. Opłata za nie następuje z góry w systemie miesięcznym. W przypadku, gdy uczestnik zajęć jest nieobecny na zajęciach przez cały miesiąc z przyczyn innych niż wymienione w § VI pkt.2, zobowiązany jest do uregulowania płatności za ten miesiąc ponieważ opłata dotyczy nie tylko kosztów zajęć ale także gwarancji przynależności do określonej grupy tanecznej. Opłata za zajęcia jest stała, niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu.
b) Wejścia jednorazowe.
W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, STDA nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę za dany okres.
c) Zajęcia indywidualne.
W przypadku tych zajęć termin i czas ich trwania ustalany jest indywidualnie z instruktorem.
5. Wszystkie opłaty znajdujące się w cenniku dotyczą jednej osoby. Pakietu zajęć nie można „rozdzielić” na więcej osób. Istnieje kilka form płatności za zajęcia – za miesiąc, pojedyncze zajęcia. Dokonanie płatności w konkretnej formie jest deklaracją uczestnika na niezmienianie jej w opłaconym okresie.
6. Osoby korzystające z kart programów partnerskich Benefit Systems, OK SYSTEM mogą korzystać z zajęć za okazaniem stosownego dokumentu uprawniającego do korzystania z zajęć w formie bezgotówkowej.

§ VI NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

1. STDA nie zwraca opłaty za zajęcia, w których uczestnik nie brał udziału z własnej winy (np. kilkudniowa niedyspozycja, wyjazd, uroczystość rodzinna, itd).
2. W przypadku zajęć regularnych w momencie dłuższej choroby (trwającej minimum 7 dni) uczestnik może wnieść o zaliczenie opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył z powodu choroby, na poczet zajęć w kolejnym miesiącu (okresie). Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest pisemne poinformowanie instruktora o chorobie niezwłocznie, na początku nieobecności, a następnie dostarczenie bezpośrednio po chorobie zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z zajęć ruchowych w okresie niedyspozycji. W przypadku, gdyby STDA nie organizował zajęć, na poczet których mogłaby zostać zaliczona opłata wniesiona przez uczestnika (np. z powodu małej liczby uczestników), STDA zaliczy niewykorzystaną opłatę na poczet innych zajęć z nim uzgodnionych lub zwróci uczestnikowi stosowną kwotę.

§ VII RODO

1. Gromadzone przez nas dane
Dane dostarczane nam przez użytkownika / uczestnika zajęć.
Użytkownik podaje swoje dane, aby zostać uczestnikiem zajęć tanecznych.
2. Rejestracja
W momencie rozpoczęcia zajęć w STDA uczestnik zajęć lub jego rodzic/ opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich)  podaje nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania w celu rejestracji. Uczestnik może także polubić profil STDA na Facebooku lub zostać znajomym na profilu STDA.
3. Publikowanie i przesyłanie danych
Gromadzimy dane osobowe uczestnika, gdy ten wypełnia ankietę lub przesyła dane w mailu.
4. Partnerzy
Otrzymujemy dane osobowe o użytkowniku, gdy ten korzysta z usług naszych partnerów, takich jak Benefit Systems, FitProfit, OK System, itd.
5. Jak wykorzystujemy dane uczestnika
Wykorzystujemy dane o uczestniku, aby dostarczać, wspierać, dostosowywać i rozwijać nasze usługi (łącznie z reklamami zajęć tanecznych i innych imprez organizowanych przez STDA) aby stawały się one bardziej atrakcyjne i przydatne dla uczestników.
6. Komunikacja
Kontaktujemy się z uczestnikiem i umożliwiamy komunikację między uczestnikami zajęć w danej grupie poprzez tworzenie grup tajnych/ zamkniętych na profilu STDA na Facebooku lub poprzez publikację postów, wydarzeń z życia STDA, transmisji wideo, zdjęć i filmów.
Kontaktujemy się z uczestnikiem przez pocztę e-mail, telefon komórkowy, powiadomienia umieszczane na profilu STDA na Facebooku, wiadomości wysyłane do skrzynki. Wysyłamy uczestnikowi wiadomości związane z dostępnością naszych usług lub innymi sprawami dotyczącymi usług. Wysyłamy również wiadomości dotyczące tego, jak korzystać z usług oraz wiadomości promocyjne od nas lub naszych partnerów. Uczestnik może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące komunikacji poprzez wypisanie się z grupy na profilu STDA na Facebooku, cofnięcie polubienia naszego profilu, usunięcie z grona znajomych lub wycofanie wcześniej wyrażonej zgody poprzez przesłanie informacji na adres mailowy STDA.
7. Ankiety
Uczestnik nie ma obowiązku wypełniania ankiety i sam decyduje, które informacje chce podać.
8. Informacje zbiorcze
Wykorzystujemy dane, aby generować informacje zbiorcze.
Możemy wykorzystać dane uczestnika, aby generować informacje zbiorcze, na podstawie których nie można zidentyfikować użytkownika. Na przykład możemy wykorzystywać dane, aby generować statystyki o naszych uczestnikach.
9. Bezpieczeństwo i dochodzenia
Wykorzystujemy dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i na potrzeby dochodzeń.
Wykorzystujemy dane uczestnika, jeśli uznamy, że z powodów bezpieczeństwa należy zbadać prawdopodobne oszustwo lub inne naruszenie naszego Regulaminu lub niniejszej Polityki ochrony prywatności lub próbę wyrządzenia szkód naszym uczestnikom zajęć.
10. Nasze Usługi
Wszystkie dane zamieszczone przez uczestnika na profilu STDA na Facebooku i wszystkie opublikowane treści oraz akcje społecznościowe (np. polecenia, obserwacje, komentarze, udostępnienia), które podejmuje uczestnik w naszych Usługach, będą widoczne dla innych osób.
11. Profil
Profil uczestnika na naszym profilu na Facebooku jest widoczny dla wszystkich innych użytkowników i klientów naszych usług zgodnie z ustawieniami użytkownika na profilu i stopnia powiązania z wyświetlającym uczestnikiem i może być widoczny dla innych na oraz poza naszymi Usługami (np. dla odwiedzających nasz profil lub użytkowników wyszukiwarek internetowych stron trzecich).
12. Publikacje, polecenia, obserwacje, komentarze, wiadomości
Profil STDA na Facebooku pozwala na wyświetlanie i udostępnianie informacji, również poprzez publikacje, polecenia, obserwacje i komentarze.
Gdy użytkownik udostępnia treści publicznie (np. aktualizację, zdjęcie, wideo lub artykuł), mogą być one wyświetlane przez wszystkich i udostępniane wszędzie (zgodnie z ustawieniami użytkownika). Uczestnicy, odwiedzający i inni mogą znaleźć i zobaczyć treści udostępnione publicznie przez użytkownika, łącznie z jego imieniem i nazwiskiem (oraz zdjęciem, jeśli zostało dodane).
Publikacje w grupie są widoczne dla pozostałych członków grupy. Informacja o członkostwie użytkownika w grupach jest widoczna dla pozostałych członków grupy.
Gdy użytkownik poleca, ponownie udostępnia lub komentuje treści innych (łącznie z reklamami), pozostali użytkownicy mogą zobaczyć te „akcje społecznościowe” i powiązać je z użytkownikiem (np. z imieniem, nazwiskiem lub zdjęciem profilowym użytkownika, jeśli takie zostało przesłane).
13. Dostawcy Usług
Dostarczając nasze Usługi, możemy korzystać z pomocy stron trzecich.
Korzystamy z pomocy stron trzecich, aby dostarczać nasze Usługi (np. księgowość). W uzasadnionych przypadkach te strony trzecie mają dostęp do informacji użytkownika w celu wykonania powyższych funkcji w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania i niekorzystania z nich w innych celach.
14. Ujawnienie informacji w świetle prawa
Może być konieczne udostępnienie danych uczestnika, gdy uważamy, że jest to wymagane przez prawo, lub aby chronić prawa i bezpieczeństwo uczestnika i nasze.
Może być konieczne ujawnienie informacji uczestnika w przypadku wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej, lub w przypadku gdy w dobrej wierze uważamy, że jest konieczne w celu (1) śledztwa, zapobiegnięcia lub podjęcia działań dotyczących zawieszonej lub rzeczywistej działalności nielegalnej lub w celu udzielenia pomocy organom ścigania;  (2) prowadzenia śledztwa i własnej obrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami stron trzecich; (3) ochrony bezpieczeństwa. Będziemy powiadamiać uczestników o żądaniach prawnych dotyczących ich danych osobowych, gdy uznamy to za stosowne, jeśli nie jest to zabronione przez prawo lub nakaz sądowy albo w sytuacjach kryzysowych. Możemy kwestionować takie żądania w przypadku, gdy uznamy, że żądania te są zbyt szerokie, niejasne lub gdy brakuje odpowiednich uprawnień, ale nie zobowiązujemy się kwestionować każdego żądania.
15. Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych
Mamy podstawy prawne, aby gromadzić i wykorzystywać dane o uczestniku.
W każdej chwili użytkownik może wycofać wcześniej wyrażoną zgodę poprzez przesłanie informacji na adres mailowy STDA lub poprzez opuszczenie grupy, cofnięcie polubienia lub usunięcie z grona znajomych na profilu STDA na Facebooku.

§ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy Uczestnicy zajęć proszeni są o podanie adresu mailowego lub kontaktu telefonicznego, w celu ewentualnych powiadomień o sytuacjach wymienionych w § IV pkt 2.
2. Uczestnik zajęć STDA wyraża nieodpłatną zgodę na rejestrację, wykorzystanie, publikację i emisję swojego wizerunku w dowolnych mediach na potrzeby promocji STDA w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez STDA i jego patronów a także imprez tanecznych, w których brał udział jako reprezentant STDA.
3. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu STDA mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w zajęciach.
5. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika lecz przez niego niezawinionych a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z STDA na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu STDA. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z kierownictwem.
6. STDA zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
7. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez kierownictwo STDA.
8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
9. Regulamin obowiązuje z mocą jego ogłoszenia.