fbpx

regulamin dance academy

Regulamin Stowarzyszenia Klub Sportowy Dance Academy, ul. Świecka 8 85-04 Bydgoszcz, NIP 9671468232 obowiązujący na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Studio.

§ I DEFINICJE

 1. SKSDA – Stowarzyszenie Klub Sportowy Dance Academy
 2. Cennik – spis oferowanych zajęć tanecznych wraz z aktualnymi opłatami za nie, obowiązujący w SKSDA, dostępny w siedzibie SKSDA oraz na stronie internetowej danceacademy.net.pl.
 3. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne oraz pozostałe w zakresie rekreacji ruchowej W SKSDA Uczestnik – osoba, która bierze udział w którychkolwiek z zajęć, opłaconych i prowadzonych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Sala taneczna – miejsce, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez SKSDA.
 5. Recepcja – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania uczestników zajęć oraz załatwiania formalności związanych z zajęciami tanecznymi w danej lokalizacji SKSDA.
 6. Oferta – aktualnie dostępna i obowiązująca, w siedzibie SKSDA oraz na stronie internetowej www.taniec-bydgoszcz.pl w zakładce „Grafik”.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w SKSDA.

§ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu SKSDA
 2. oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, tylko i wyłącznie na użytek szkoły zgodnie z art. 6 utst. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z

04.05. 201., str.1) zwanego RODO oraz na otrzymywanie od  Stowarzyszenie Klub Sportowy Dance Academy z siedziba w Bydgoszczy ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz. , informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r.  (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn, zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 1. W przypadku niepełnoletnich uczestników którychkolwiek z zajęć, Regulamin obowiązuje również ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z § III pkt 1 Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. Wyjątek stanowią zajęcia dla najmłodszych.
 3. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
 4. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste i nieniszczące parkietu. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

§ III Uczestnictwo w zajęciach

 1. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez SKSDA mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia za dany miesiąc, w wysokości określonej w aktualnym Cenniku dostępnym w siedzibie SKSDA oraz na stronie www.net.pl.
 2. Osoby zainteresowane uczęszczaniem na zajęcia prowadzone przez SKSDA mogą zapisywać się: osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.net.pl.
 3. Zapisanie się na zajęcia stanowi wstępną formę rezerwacji miejsca. Dopiero wniesienie stosownej opłaty wpisowej za zajęcia oraz wypełnienie formularza z danymi uczestnika zajęć jest równoznaczne jest z przypisaniem do określonej grupy. SKSDA zastrzega sobie prawo do uruchomienia grupy po zebraniu odpowiedniej ilości osób, nawet jeśli ustalono inny termin na rozpoczęcie zajęć. O rozpoczęciu zajęć SKSDA zobowiązuje się poinformować z wyprzedzeniem – telefonicznie, pocztą elektroniczną, bądź sms.
 4. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona, po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie.
 5. Na Sali Tanecznej podczas zajęć, mogą przebywać jedynie osoby znajdujące się na Liście Uczestników zajęć oraz Instruktorzy SKSDA.
 6. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Kontynuacja zajęć możliwa jest po uregulowaniu wszelkich zaległości. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora ale nie uczestniczą w zajęciach.
 7. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Sale Taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 8. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, należy o tym fakcie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia lub obsługę SKSDA.
 9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

§ IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć SKSDA.
 2. SKSDA ma prawo do odwołania zajęć, zmiany Instruktora i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje Uczestników zajęć poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.net.pl, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub sms-owo.
 3. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a osoby, które za nią zapłaciły, ale nie dostały się do niej, mogą przekazać wpłaconą kwotę na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot płatności.
 4. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu SKSDA ma prawo rozwiązać grupę. SKSDA ma także prawo zawiesić zajęcia z powodu braku instruktora (przyczyny niezależne od SKSDA).W takim przypadku SKSDA zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.
 5. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora SKSDA ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
 6. W sytuacjach losowych SKSDA ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez SKSDA  zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.
 7. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.
 8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa SKSDA.

§ V BEZPIECZEŃSTWO

 1. SKSDA nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 2. Zapisując się na zajęcia w SKSDA  uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, SKSDA nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
 3. Pracownicy SKSDA sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
 4. W przypadku ewentualnej kradzieży mienia należącego do Uczestnika zajęć, powinien on lub jego opiekun prawny poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 5. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego opiekun prawny. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe

w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

 1. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Osoby przebywające na terenie SKSDA zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. obowiązujących w danym obiekcie, w którym odbywają się zajęcia oraz zachowania czystości, poszanowania mienia SKSDA i innych uczestników zajęć.
 3. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
 4. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w SKSDA.
 5. Na terenie SKSDA obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren SKSDA.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo nie wpuszczać na salę osób spóźniających się.

§ VI PŁATNOŚCI

 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.net.pl.
 2. Opłaty w SKSDA  wnoszone są w następujących formach:
  1. za zajęcia regularne wpłat można dokonywać w Recepcji w formie gotówkowej, kartą płatniczą bądź przelewem na konto,
  2. za wejścia jednorazowe wpłat można dokonywać w Recepcji w formie gotówkowej lub kartą płatniczą,
  3. za zajęcia indywidualne opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej.
 3. SKSDA jest podmiotowo zwolnione z VAT, nie wystawia więc faktur VAT. Na prośbę kursanta SKSDA może wystawić fakturę bez VAT. Wystawiana jest jedynie w miesiącu dokonania opłaty. Osoba zainteresowana powinna wysłać maila na adres tancor@poczta.fm, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP i REGON, jeśli jest ona na firmę) oraz jakich zajęć dotyczy. Faktura jest wysyłana mailem zwrotnym. Jeśli uczestnik życzy sobie odebrać fakturę osobiście, powinien umieścić w mailu informację, że odbierze ją w siedzibie SKSDA
 4. SKSDA prowadzi następujące rodzaje zajęć:
  1. Zajęcia regularne – prowadzone od września do końca czerwca. Opłata za nie następuje z góry w systemie miesięcznym. W przypadku, gdy uczestnik zajęć jest nieobecny na zajęciach przez cały miesiąc z przyczyn innych niż wymienione w § VI pkt.2, zobowiązany jest do uregulowania płatności za ten miesiąc ponieważ opłata dotyczy nie tylko kosztów zajęć ale także gwarancji przynależności do określonej grupy tanecznej. Opłata za zajęcia jest stała, niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu.
  2. Wejścia jednorazowe. W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, SKSDA  nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę za dany okres.
  3. Zajęcia indywidualne. W przypadku tych zajęć termin i czas ich trwania ustalany jest indywidualnie z instruktorem.
 5. Wszystkie opłaty znajdujące się w cenniku dotyczą jednej osoby. Pakietu zajęć nie można „rozdzielić” na więcej osób. Istnieje kilka form płatności za zajęcia – za miesiąc, pojedyncze zajęcia. Dokonanie płatności w konkretnej formie jest deklaracją uczestnika na niezmienianie jej w opłaconym okresie.
 6. Osoby korzystające z kart programów partnerskich Benefit Systems, OK SYSTEM mogą korzystać z zajęć za okazaniem stosownego dokumentu uprawniającego do korzystania z zajęć w formie bezgotówkowej.
 7. Uczestnicy zajęć grupowych w SKSDA mogą również korzystać z płatności online. W celu prawidłowego korzystania z funkcji płatności online i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  3. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 • Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 • Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. naruszających dobre imię osób trzecich;
  2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
 • VII WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIAZYWANIA

 UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 1. Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.
 2. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika zajęć (rodzica lub opiekuna prawnego) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Stowarzyszenie Klub Sportowy Dance Academy, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Rezygnacja z zajęć może nastąpić poprzez poinformowanie drogą mailową, lub przez sms recepcji klubu do 5 dnia miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja.
 4. W przypadku braku pisemnej rezygnacji płatność na bieżący miesiąc zostanie naliczona.

  

§ VIII NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 1. SKSDA nie zwraca opłaty za zajęcia, w których uczestnik nie brał udziału z własnej winy (np. kilkudniowa niedyspozycja, wyjazd, uroczystość rodzinna, itd).
 2. W przypadku zajęć regularnych w momencie dłuższej choroby (trwającej minimum 7 dni) uczestnik może wnieść o zaliczenie opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył z powodu choroby, na poczet zajęć w kolejnym miesiącu (okresie). Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest pisemne poinformowanie instruktora o chorobie niezwłocznie, na początku nieobecności, a następnie dostarczenie bezpośrednio po chorobie zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z zajęć ruchowych w okresie niedyspozycji.
 3. W przypadku, gdyby SKSDA nie organizował zajęć, na poczet których mogłaby zostać zaliczona opłata wniesiona przez uczestnika (np. z powodu małej liczby uczestników), SKSDA zaliczy niewykorzystaną opłatę na poczet innych zajęć z nim uzgodnionych lub zwróci uczestnikowi stosowną kwotę.

§ IX RODO

Gromadzone przez nas dane

 1. Dane dostarczane nam przez użytkownika /           uczestnika    zajęć.

Użytkownik podaje swoje dane, aby zostać uczestnikiem zajęć tanecznych

 1. Rejestracja. W momencie rozpoczęcia zajęć w SKSDA uczestnik zajęć lub jego rodzic/ opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich) podaje nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania w celu rejestracji. Uczestnik może także polubić profil SKSDA na Facebooku lub zostać znajomym na profilu SKSDA.
 2. Publikowanie i przesyłanie danych. Gromadzimy dane osobowe uczestnika, gdy ten wypełnia ankietę lub przesyła dane w mailu.
 3. Partnerzy. Otrzymujemy dane osobowe o użytkowniku, gdy ten korzysta z usług naszych partnerów, takich jak Benefit Systems, FitProfit, OK System, itd. 5. Jak wykorzystujemy dane uczestnika. Wykorzystujemy dane o uczestniku, aby dostarczać, wspierać, dostosowywać i rozwijać nasze usługi (łącznie z reklamami zajęć tanecznych i innych imprez organizowanych przez DA) aby stawały się one bardziej atrakcyjne i przydatne dla uczestników.
 4. Komunikacja. Kontaktujemy się z uczestnikiem i umożliwiamy komunikację między uczestnikami zajęć w danej grupie poprzez tworzenie grup tajnych/ zamkniętych na profilu SKSDA na Facebooku lub poprzez publikację postów, wydarzeń z życia SKSDA, transmisji wideo, zdjęć i filmów. Kontaktujemy się z uczestnikiem przez pocztę e-mail, telefon komórkowy, powiadomienia umieszczane na profilu SKSDA na Facebooku, wiadomości wysyłane do skrzynki. Wysyłamy uczestnikowi wiadomości związane z dostępnością naszych usług lub innymi sprawami dotyczącymi usług. Wysyłamy również wiadomości dotyczące tego, jak korzystać z usług oraz wiadomości promocyjne

od nas lub naszych partnerów. Uczestnik może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące komunikacji poprzez wypisanie się z grupy na profilu DA na Facebooku, cofnięcie polubienia naszego profilu, usunięcie z grona znajomych lub wycofanie wcześniej wyrażonej zgody poprzez przesłanie informacji na adres mailowy SKSDA.

 1. Ankiety Uczestnik nie ma obowiązku wypełniania ankiety i sam decyduje, które informcje podać.
 2. Informacje zbiorcze. Wykorzystujemy dane, aby generować informacje zbiorcze. Możemy wykorzystać dane uczestnika, aby generować informacje zbiorcze, na podstawie których nie można zidentyfikować użytkownika. Na przykład możemy wykorzystywać dane, aby generować statystyki o naszych uczestnikach.
 3. Bezpieczeństwo i dochodzenia. Wykorzystujemy dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i na potrzeby dochodzeń. Wykorzystujemy dane uczestnika, jeśli uznamy, że z powodów bezpieczeństwa należy zbadać prawdopodobne oszustwo lub inne naruszenie naszego Regulaminu lub niniejszej Polityki ochrony prywatności lub próbę wyrządzenia szkód naszym uczestnikom zajęć.
 4. Nasze Usługi. Wszystkie dane zamieszczone przez uczestnika na profilu SKSDA na Facebooku i wszystkie opublikowane treści oraz akcje społecznościowe (np. polecenia, obserwacje, komentarze, udostępnienia), które podejmuje uczestnik w naszych Usługach, będą widoczne dla innych osób.
 5. Profil. Profil uczestnika na naszym profilu na Facebooku jest widoczny dla wszystkich innych użytkowników i klientów naszych usług zgodnie z ustawieniami użytkownika na profilu i stopnia powiązania z wyświetlającym uczestnikiem i może być widoczny dla innych na oraz poza naszymi Usługami (np. dla odwiedzających nasz profil lub użytkowników wyszukiwarek internetowych stron trzecich).
 6. Publikacje, polecenia, obserwacje, komentarze, wiadomości. Profil SKSDA na Facebooku pozwala na wyświetlanie i udostępnianie informacji, również poprzez publikacje, polecenia, obserwacje i komentarze. Gdy użytkownik udostępnia treści publicznie (np. aktualizację, zdjęcie, wideo lub artykuł), mogą być one wyświetlane przez wszystkich i udostępniane wszędzie (zgodnie z ustawieniami użytkownika). Uczestnicy, odwiedzający i inni mogą znaleźć i zobaczyć treści udostępnione publicznie przez użytkownika, łącznie z jego imieniem i nazwiskiem (oraz zdjęciem, jeśli zostało dodane). Publikacje w grupie są widoczne dla pozostałych członków grupy. Informacja o członkostwie użytkownika w grupach jest widoczna dla pozostałych członków grupy. Gdy użytkownik poleca, ponownie udostępnia lub komentuje treści innych (łącznie z reklamami), pozostali użytkownicy mogą zobaczyć te „akcje społecznościowe” i powiązać je z użytkownikiem (np. z imieniem, nazwiskiem lub zdjęciem profilowym użytkownika, jeśli takie zostało przesłane)
 7. Dostawcy Usług. Dostarczając nasze Usługi, możemy korzystać z pomocy stron trzecich. Korzystamy z pomocy stron trzecich, aby dostarczać nasze Usługi (np. księgowość). W uzasadnionych przypadkach te strony trzecie mają dostęp do informacji użytkownika w celu wykonania powyższych funkcji w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania i niekorzystania z nich w innych celach.
 8. Ujawnienie informacji w świetle prawa Może być konieczne udostępnienie danych uczestnika, gdy uważamy, że jest to wymagane przez prawo, lub aby chronić prawa i bezpieczeństwo uczestnika i nasze. Może być konieczne ujawnienie informacji uczestnika w przypadku wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej, lub w przypadku gdy w dobrej wierze uważamy, że jest konieczne w celu (1) śledztwa, zapobiegnięcia lub podjęcia działań dotyczących zawieszonej lub rzeczywistej działalności nielegalnej lub w celu udzielenia pomocy organom ścigania; (2) prowadzenia śledztwa i własnej obrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami stron trzecich; (3) ochrony bezpieczeństwa. Będziemy powiadamiać uczestników o żądaniach prawnych dotyczących ich danych osobowych, gdy uznamy to za stosowne, jeśli nie jest to zabronione przez prawo lub nakaz sądowy albo w sytuacjach kryzysowych. Możemy kwestionować takie żądania w przypadku, gdy uznamy, że żądania te są zbyt szerokie, niejasne lub gdy brakuje odpowiednich uprawnień, ale nie zobowiązujemy się kwestionować każdego żądania.
 9. Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych. Mamy podstawy prawne, aby gromadzić i wykorzystywać dane o uczestniku. W każdej chwili użytkownik może wycofać wcześniej wyrażoną zgodę poprzez przesłanie informacji na adres mailowy SKSDA lub poprzez opuszczenie grupy, cofnięcie polubienia lub usunięcie z grona znajomych na profilu SKSDA na Facebooku.

§ X TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 1. Uczestnik (rodzic, opiekun prawny) ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać w siedzibie SKSDA pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany na stronie internetowej www.net.pl.
 3. SKSDA rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika (rodzica, opiekuna prawnego o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację SKSDA przekaże na papierze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy Uczestnicy zajęć proszeni są o podanie adresu mailowego lub kontaktu telefonicznego, w celu ewentualnych powiadomień o sytuacjach wymienionych w § IV pkt 2.
 2. Uczestnik zajęć SKSDA wyraża nieodpłatną zgodę na rejestrację, wykorzystanie, publikację i emisję swojego wizerunku w dowolnych mediach na potrzeby promocji SKSDA w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez SKSDA i jego patronów a także imprez tanecznych, w których brał udział jako reprezentant SKSDA
 3. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu SKSDA mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w zajęciach.
 4. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika lecz przez niego niezawinionych a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z SKSDA na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu SKSDA. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z recepcją klubu. .
 5. SKSDA zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 6. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli SKSDA.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 8. Regulamin obowiązuje z mocą jego ogłoszenia.

Pierwszy taniec z dance academy